logo2.png

  • banner2

Πρόγραμμα Σπουδών


Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον αναδυόμενο τομέα της Μεταφραστικής Έρευνας στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα της φοίτησής τους οι ΜΦ παρακολουθούν υποχρεωτικά τα  μαθήματα που ορίζονται από το παρακάτω αναφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ κατά την Θερινή Περίοδο πραγματοποιούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

EΞΑΜΗΝΟ Α
Μαθήματα     
 Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΜΒΓ101     Γονιδιωματική (Genomics)  6
ΜΜΒΓ102  Πρωτεϊνωματική (Proteomics) 6
ΜΜΒΓ103 Βιοπληροφορική (Bioinformatics) 6
MMBΓ104 Bιοαπεικονιστικές μέθοδοι (Bioimaging) 6
ΜΜΒΓ105 Ορθή εργαστηριακή πρακτική και ασφάλεια στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Good Laboratory Practices and Laboratory Safety) 3
ΜΜΒΓ106 Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Complementary Skills) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30
EΞΑΜΗΝΟ Β
 Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΜΒΓ201 Ταυτοποίηση μοριακών δεικτών (Biomarkers Discovery) 6
 ΜΜΒΓ202 Aνάπτυξη φαρμάκων και στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Drug development and targeted therapeutics) 6
 ΜΜΒΓ203 Βιοηθική - Kλινικές δοκιμές (Bioethics - Clinical Trials)
6
 MMBΓ204 Μοριακή διαγνωστική (Molecular Diagnostics)
6
 ΜΜΒΓ205 Αρχές επιχειρηματικότητας (Enterpreneurship)
3
 ΜΜΒΓ206 Παρουσίαση επιστημονικής βιβλιογραφίας (Journal Club) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30
EΞΑΜΗΝΟ Γ
Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΜΒΓ301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Diploma thesis)
15


Με την εγγραφή του στο ΠΜΣ οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων, τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, τις ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κτλ. Οι ΜΦ παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων του ΠΜΣ. Παρακολούθηση σε ποσοστό μικρότερο του 80% των διδαχθεισών ωρών στερεί από τον ΜΦ το δικαίωμα εξέτασης και οδηγεί στην επανάληψη παρακολούθησης του μαθήματος. Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στο τέλος των εξαμήνων  στα οποία υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο συντονιστής του μαθήματος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.
O ΜΦ θεωρείται ότι επεράτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΜΔΕ εφ' όσον:
α. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β. επεράτωσε επιτυχώς όλα τα μαθήματα
γ. επεράτωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία (βλ.6.4 )
Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας κάθε εξαμήνου διά του 3.
Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην “Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοιατρική”. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν επιτυχώς συμπληρώσει 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία (ΜΔΕ)
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πρωτότυπη εργαστηριακή ή θεωρητική εργασία.
Η εργαστηριακή μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πειραματική ερευνητική εργασία και περιλαμβάνει την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές τεχνικές, την οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, την κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, τη χρήση βιβλιογραφίας και την ανάλυση  αποτελεσμάτων. Η θεωρητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου του ΜΦ το οποίο συμπυκνώνει τη γνώση σε ένα ευρύ γνωστικό πεδίο της έρευνας στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική προβάλλοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες που αυτό παρέχει στη μεταφραστική έρευνα. Η ΜΔΕ μπορεί να εκπονηθεί α) στο Τμήμα ΜΒΓ με επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή σε άλλο ομοειδές Τμήμα ΑΕΙ της Ελλάδας και β) σε Ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. γ) στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια με τα οποία έχει συνάψει συμφωνίες το Τμήμα ΜΒΓ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης (Socrates/Erasmus) και δ) σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα άλλων χωρών. Για κάθε φοιτητή, ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής υπό την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εργασία. Ως επιβλέποντες ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων Βιοεπιστημών καθώς και από ερευνητές Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο Επιβλέπων κάθε ΜΦ προτείνεται από τη ΣΕ μετά από σχετική συνεννόηση με το προτεινόμενο μέλος και το ΜΦ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται στο τέλος του Γ΄ Εξαμήνου. Οι ΜΦ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ΜΔΕ σε ειδικό σύγγραμμα. Η λογοκλοπή κατά τη συγγραφή της ΜΔΕ συνεπάγεται διαγραφή του ΜΦ από το Πρόγραμμα με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Διαβάστε τον Κανονισμό του ΠΜΣ εδώ

Visit fbetting.co.uk ladbrokes

logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12